Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s., se sídlem Kafkova 526/21, 783 01 Olomouc - Slavonín, IČ: 278 20 378, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 3425.

Kupující

Kupujícím je fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje z internetového obchodu Prodávajícího, tzn. koncový spotřebitel Zboží a ostatního sortimentu nabízeného Prodávajícím - právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy (dále jen „Občanský zákoník" nebo také jen „Zákon").

Zboží

Konkrétní identifikace zboží nebo služeb nabízených a dodávaných Prodávajícím bude specifikována v internetovém katalogu Prodávajícího a v příslušné objednávce.

(dále také společně jen jako „Zboží").

Cena Zboží

Cena Zboží bude stanovena dle internetového katalogu v aktuálním a platném znění. Prodávající si - v době před uzavřením smlouvy - vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.

Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, včetně DPH, avšak bez poštovného a balného.

Změna ceny Zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména email a telefon. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:

adresa:                       Kafkova 526/21, 783 01 Olomouc - Slavonín

tel.:                             +420 588 517 781

e-mail:                        eshop@aqua-olomouc.cz
Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující a Prodávající jako náklady na své straně samostatně, dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky Zboží

Zboží je objednáváno prostřednictvím objednávkových formulářů a dalších podmínek stanovených Prodávajícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijatá objednávka se stává pro obě strany platnou a závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání Zboží.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí Zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce, pošta).
Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení a to i bez udání důvodu.

Objednávky z internetového obchodu Prodávajícího jsou realizovány pouze v České republice. Prodávající prozatím nedoručuje do zahraničí.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je max. 10 pracovních dnů ode dne připsání platby  ceny Zboží a ostatního sortimentu nabízeného Prodávajícím ze strany Kupujícího na  účet Prodávajícího (v hotovosti / převodem).

Dodání Zboží

Aktuální možnosti dodání Zboží jsou zveřejněny u každého výrobku v internetovém katalogu.
Zásilky Zboží budou provedeny prostřednictvím České pošty, a to formou cenných psaní, přičemž cena poštovného činí:

Doporučeně poštovné ........       60,- Kč včetně DPH

Dobírka..............................        110,- Kč včetně DPH

Při objednávce zboží v celkové hodnotě vyšší než 1000,- Kč včetně DPH, není poštovné účtováno.

Platební podmínky

Zboží může být placeno:

a)     v hotovosti při osobním odběru v sídle Prodávajícího; Kupujícímu bude v takovém případě předán daňový doklad splňující předepsané náležitosti;

b)     bezhotovostně předem na bankovní účet Prodávajícího na základě  výzvy k platbě, která  bude Kupujícímu zaslána na uvedený email při potvrzení objednávky, který Kupující uvede ve své objednávce. Při dodání Zboží pak Kupující obdrží daňový doklad (faktura).

c)     dobírkou. Cena dobírky činí 100,- Kč a je přičtena k ceně zásilky.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny Zboží.

Nebezpečí nahodilé škody na Zboží přechází na Kupujícího dnem předání Zboží Kupujícímu nebo osobou, kterou Kupující pověřil (přepravce Kupujícího).

Odstoupení od smlouvy

V souladu s příslušnými ust.  Občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží a ostatního sortimentu nabízeného Prodávajícím. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením Zboží nebo doručením Zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců do sídla Prodávajícího. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
  • v původním obalu (tato podmínka může být ve výjimečných případech Prodávajícím prominuta),
  • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).
  • Peníze budou Kupujícímu vráceny za zboží a expediční poplatky.

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz Prodávající doporučuje přiložit k vracenému Zboží vlastnoručně podepsaný průvodní dopis nebo dopis s tímto obsahem:

„Jednostranně odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle objednávky [číslo objednávky], dne [datum objednávky] na položku/ky [Zboží]. Vrácenou částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet [číslo učtu]."

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato!!!

Mimo případy uvedené v Občanském zákoníku nemůže Kupující odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odpovědnost za vady / Reklamace

Reklamační podmínky jsou plně v souladu s Občanským zákoníkem, a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace") je možné uplatnit pouze na Zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době.

Prodávající poskytuje na prodávané Zboží záruku, která odpovídá datu upotřebitelnosti uvedenému na dodaném Zboží. Není-li na tomto Zboží datum upotřebitelnosti uvedeno, je záruční doba stanovena Zákonem na 24 měsíců ode dne převzetí Zboží až na výjimky uvedené v Zákoně.

Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky již při přebírání Zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost napravit nedostatky a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

V případě, že se při užívání Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem přijetí Zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí Zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a těmito obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s kopií záručního listu (pokud byl dodán společně se Zbožím) a žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu (faktury). Kupující je povinen Zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.

V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající v rámci urychlení vyřízení reklamace právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci Prodávajícímu, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  • vada vznikla nepřiměřeným zacházením či použitím,
  • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na chráněných serverech Prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení Zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, zák. č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 7.11.2011.

poslat tip příteli

Pošlete příteli tip na tuto stránku. Je to jednoduché. Zadejete níže jeho e-mail a klikněte na "Odeslat"


rychlý kontakt

tel.: +420 725 060 271
e-mail:  info@aqua-olomouc.cz
po-pá: 8:00-16:00 hod.